Organizing Commitee

Taras Schevchenko National University of Kyiv, 

The Scientific and Training Center “Physical and Chemical Material Science”  

Makara V. (Ukraine) – chairman, 

Revo S. (Ukraine) – vice-chairman.  

International Organizing Committee 

Bulavin L. (Ukraine) – сhairman,

Grevey D. (France),

Ivasyshyn O. (Ukraine),

Lobanov L. (Ukraine),

Dun Z. (China),

Pogoriliy A. (Ukraine),

S.Hamamda (Algeria),

Scharff P. (Germany),

Yakubcov I. (Canada).   

Program committee  

Makara V. (Ukraine) – chairman,

Revo S. (Ukraine) – vice-chairman,

Makarets M. (Ukraine),

Girzhon V. (Ukraine),

Semenko M. (Ukraine),

Karbovskii V. (Ukraine),

Kotrechko S. (Ukraine),

Yezhov S. (Ukraine),

Kulish M. (Ukraine),

Litovchenko P. (Ukraine),

Borovoy M. (Ukraine),

Tovstolytkin O. (Ukraine),

Perov M. (Russia),

Poperenko L. (Ukraine),

Tatarenko V. (Ukraine).

Kuryliuk A. (Ukraine), Conference Secretary.

Local Organizing Committee 

 • Kuryliuk V. (Ukraine) – chairman,
 • Naumenko S. (Ukraine) – vice-chairman,
 • Belyavina N.,
 • Volkova T.,
 • Ivanenko K., 
 • Kalinichenko D., 
 • Kogutyuk P., 
 • Kudin V., 
 • Melnichenko M., 
 • Nakonechna O., 
 • Ogloblya V., 
 • Plyushchay I.,
 • Popov O., 
 • Teselko P., 
 • Hutoryanska N., 
 • Shevchenko V.,
 • Avramenko T. 

Kuryliuk А., Secretary 

E-mail: kurylyuk_a2008ukr.net